Specjalność - konkretny zawód

System nauczania w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego to: wiedza teoretyczna  i umiejętności praktyczne.  Na szczególna uwagę zasługują warsztaty edukacyjne, nauka poprzez projekty, oraz unikatowy system praktyk.

 

Wszystko to wpływa na praktyczną naukę zawodu.

Dzięki temu absolwent Jańskiego staje się profesjonalistą potrafiącym odnaleźć się na konkurencyjnym rynku pracy, jest człowiekiem stosujący w życiu prywatnym i w pracy zawodowej chrześcijański system wartości. Absolwenci naszej Uczelni posiadają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne niezbędne w wielu nowoczesnych, ciekawych i poszukiwanych na rynku pracy zawodach.

 

Oferta Jańskiego to studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie) oraz studia II stopnia (magisterskie) w ośmiu regionach Polski (Chełm, Elbląg, Kraków, Łomża, Opole, Szczecin, Warszawa, Zabrze) na 10 kierunkach i ponad 80 prorynkowych specjalnościach gwarantujących konkretne zawody poszukiwane na rynku pracy.

 

 

Architektura i urbanistyka - studia I stopnia inżynierskie

 

Praca dla Ciebie w:

 • pracowniach projektowych,architektonicznych i urbanistycznych
 • jednostkach administracji samorządowej i państwowej
 • instytutach naukowo-badawczych
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych
 • jednostkach zajmujących się doradztwem

 

 

Filozofia - studia I stopnia licencjackie

 

Praca dla Ciebie:

 • kierownicze i analityczne stanowiska różnych szczebli w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach samorządowych
 • nauczyciel etyki i przedmiotów filozoficznych
 • mediator w konfliktach społecznych
 • specjalista d/s public relations
 • pracownik instytucji oświatowych
 • specjalista d/s promocji dziedzictwa narodowego i kultury
 • animator kultury

 

 

Gospodarka przestrzenna - studia I stopnia licencjackie i inżynierskie

 

Praca dla Ciebie:

 • kierownicze i analityczne stanowiska w agencjach d/s gospodarki przestrzennej, biurach planowania regionalnego, gminnych, powiatowych i wojewódzkich działach d/s planowania przestrzennego, architektury i urbanistyki
 • projektant zagospodarowania przestrzennego
 • specjaliści d/s rewitalizacji, szacowania nieruchomości, zarządzania nieruchomościami
 • pośrednik w obrocie nieruchomościami
 • specjalista d/s promocji rozwoju regionu
 • samodzielna działalność gospodarcza w zakresie szeroko rozumianych nieruchomości

 

 

Pedagogika - studia I stopnia licencjackie

 

Praca dla Ciebie:

 • stanowiska pedagogiczne w instytucjach oświatowych, placówkach opiekuńczych, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodzin
 • nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III szkoły podstawowej
 • wychowawca w świetlicy szkolnej
 • pedagog szkolny w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej
 • wychowawca w placówkach oświatowo-wychowawczych, w tym szkolnych schroniskach młodzieżowych, umożliwiających rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
 • nauczyciel - terapeuta w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej
 • nauczyciel – wychowawca w placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (internatach, bursach)
 • nauczyciel - wychowawca w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii
 • nauczyciel - wychowawca w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich
 • pracownik instytucji społecznych i opiekuńczych (ośrodków pomocy społecznej i pracy socjalnej, ośrodków pomocy rodzinie)

 

 

Pielęgniarstwo - studia I stopnia licencjackie, studia I stopnia licencjackie uzupełniające tzw. „pomostowe”

Praca dla Ciebie:

 • stanowiska w służbie zdrowia związane z opieką pielęgniarską

 

 

Politologia - studia I stopnia licencjackie

 

Praca dla Ciebie:

 • kierownicze i analityczne stanowiska d/s Public Relations w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach samorządowych
 • manager d/s marketingu i promocji organizacji i partii politycznych
 • pracownik instytucji europejskich, placówek konsularnych i dyplomatycznych
 • organizator życia społecznego i politycznego
 • dziennikarz, pracownik mediów

 

 

Socjologia - studia I stopnia licencjackie

 

Praca dla Ciebie:

 • kierownicze i analityczne stanowiska różnych szczebli w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach samorządowych
 • specjaliści do spraw badania zjawisk społeczno-politycznych, d/s badania rynku, itp.
 • specjalista d/s analiz przy tworzeniu realizacji projektów unijnych
 • pracownicy w ośrodkach poradnictwa rodzinnego
 • mediator w konfliktach społecznych
 • specjalista d/s public relations
 • pracownik socjalny
 • kurator rodzinny

 

 

Stosunki międzynarodowe - studia I stopnia licencjackie

Praca dla Ciebie:

 • międzynarodowe korporacje
 • instytucje finansowe
 • organy administracji państwowej, samorządowej i europejskiej
 • organizacje międzynarodowe
 • służby dyplomatyczne

 

 

Turystyka i rekreacja - studia I stopnia

Praca dla Ciebie:

 • gospodarstwa agroturystyczne
 • organizacje, instytucje i przedsiębiorstwa obsługi ruchu turystycznego
 • ośrodki informacji turystycznej
 • biura podróży, obsługi ruchu turystycznego i rekreacji
 • hotele, domy wypoczynkowe, ośrodki rekreacyjne
 • działy kultury i turystki w administracji rządowej i samorządowej
 • sektory usług turystycznych, związanych z poprawą zdrowia
 • prowadzenie własnej firmy w zakresie odnowy biologicznej i turystyki uzdrowiskowej
 • menedżer obiektu uzdrowiskowego, odnowy biologicznej
 • specjalista ds. organizacji i obsługi ruchu turystyki uzdrowiskowej, promocji obiektów typu wellness, spa, fitness
 • specjalista ds. kontroli jakości i monitorowania przedsięwzięć
 • kierownicze stanowiska w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach hotelarskich, gastronomicznych i turystycznych
 • kierownicze stanowiska w wewnętrznych jednostekach organizacyjnych przedsiębiorstw hotelarskich, gastronomicznych i turystycznych
 • specjalista ds. organizacji usług hotelarskich, gastronomicznyc i turystycznych
 • kierownik recepcji - recepcjonista
 • kierownik marketingu w hotelach, gastronomii i turystyce
 • kierownik sali w gastronomii

 

 

Zarządzanie - studia I stopnia licencjackie

 

Praca dla Ciebie:

 • kierownicze i analityczne stanowiska różnych szczebli zarządzania w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach samorządowych
 • stanowiska analityczne w firmach konsultingowych, head hunterskich
 • managerowie i specjaliści d/s zarządzania zespołami ludzkimi, rozwoju strategicznego, marketingu, promocji, reklamy, produktu, marki, itp.
 • specjaliści d/s audytu organizacyjnego i finansowego, analitycy
 • specjalista d/s projektów unijnych, pracownik instytucji europejskich
 • samodzielna działalność gospodarcza w zakresie szeroko rozumianego biznesu

 

 

Zarządzanie - studia II stopnia magisterskie

 

Praca dla Ciebie:

 • studia magisterskie dla absolwentów studiów licencjackich wszystkich kierunków
 • kierownicze i analityczne stanowiska różnych szczebli zarządzania w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach samorządowych
 • managerowie d/s zarządzania zespołami ludzkimi, rozwoju strategicznego, marketingu, promocji, reklamy, produktu, marki, itp.
 • specjaliści d/s audytu organizacyjnego i finansowego, analitycy
 • samodzielna działalność gospodarcza w zakresie, pisania wniosków i pozyskiwania grantów unijnych
 • samodzielna działalność gospodarcza w zakresie szeroko rozumianego biznesu

 

 

Nie zwlekaj! Dołącz do nas!

 

   

Rekrutacja na semestr zimowy trwa do końca września,

zaś na semestr letni do końca lutego.

 

Skorzystaj z systemu

REJESTRACJA ON-LINE

 

 

 

NOWOŚĆ!

PEDAGOGIKA

Ruszamy od października 2016!

Atrakcyjne specjalizacje!

Zarządzanie I i II stopnia - informacje w Dziekanacie