Logopedia

 

Cel studiów

Studia przeznaczone są do absolwentów uczelni wyższych, głównie kierunków filologicznych, pedagogicznych, psychologicznych oraz medycznych z przygotowaniem pedagogicznym, umożliwiającym podjęcie pracy jako nauczyciel - logopeda.
Studia przygotowują do wykonywania zawodu logopedy w placówkach oświatowych, kulturowych i medycznych. Zapewniają nabycie uprawnień określonych przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli i są zgodne ze standardami kształcenia nauczycieli (Rozp. MEN z dnia 17 stycznia 2012 r.)
Absolwenci studiów posiadać będą wiedzę i praktyczne umiejętności, niezbędne do opracowywania programów postępowania profilaktycznego; przeprowadzenia diagnozy logopedycznej; określania kierunków pracy terapeutycznej u dzieci i dorosłych. Studia przygotują do prowadzenia terapii logopedycznej, nastawionej na usuwanie wad wymowy oraz korygowanie zaburzeń mowy, a także  do udzielania opiekunom dzieci i ich nauczycielom, porad dotyczących wspomagania rozwoju mowy.

Program studiów


Program studiów obejmuje przedmioty z zakresu medycyny, psychologii, lingwistyki, a także z zakresu teorii i praktyki logopedycznej takie jak:

·         anatomia, fizjologia i patologia człowieka

·         audiologia

·         dialektologia

·         drama w terapii logopedycznej

·         dydaktyka postępowania logopedycznego

·         dysleksja i dysgrafia

·         edukacja medialna w logopedii

·         emisja głosu

·         fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego

·         foniatria i laryngologia

·         kształtowanie się i rozwój mowy dziecka

·         kultura żywego słowa z elementami ortofonii polskiej

·         nauka o języku

·         neuropsychologia

·         ortodoncja

·         pojęcia i systemy pedagogiczne

·         praktyka logopedyczna (np. przedszkola (powszechne, integracyjne), szkoły (powszechne, integracyjne), poradnie (psychologiczno-pedagogiczne, specjalistyczne), ośrodki szkolno-wychowawcze (dla dzieci z zaburzeniami słuchu, dla dzieci z zaburzeniami wzroku), placówki medyczne)

·         profilaktyka logopedyczna

·         psychiatria dziecięca

·         psychologia rozwojowa

·         seminarium dyplomowe

·         wprowadzenie do logopedii

·         zaburzenia mowy - afazja

·         zaburzenia mowy - dyslalia, alalia

·         zaburzenia mowy - dysglosja z elementami języka migowego

·         zaburzenia mowy - dyzartria, anartria

·         zaburzenia mowy - jąkanie

·         zaburzenia mowy - oligofazja

·         zaburzenia mowy w autyzmie

 

Praktyka w wymiarze 60 godzin

Uwaga: Uczelnia zastrzega sobie prawo do modyfikowania programu kształcenia i planu studiów.
 
Kwalifikacje


Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na drukach ustalonych w obowiązujących przepisach (wzór MEN I-9aSW). 
Warunkiem  uzyskania świadectwa jest pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych planem kształcenia, uzyskanie zaliczenia praktyk logopedycznych oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.
Plan, program i wymiar godzin studiów spełnia wszystkie wymagania dotyczące kształcenia nauczycieli na studiach podyplomowych, określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, jak również Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli , a także jest zgodny z wymogami stawianymi przez Polskie Towarzystwo Logopedyczne. 
Studia uprawniają do podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela-logopedy potwierdzone świadectwem. 
Absolwenci mogą wykonywać pracę w przedszkolach i szkołach, w tym integracyjnych i specjalnych; poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych; ośrodkach szkolno-wychowawczych dla dzieci z zaburzeniami słuchu; prywatnych gabinetach logopedycznych i placówkach medycznych.
 

Czas trwania studiów


Studia realizowane będą w ciągu czterech semestrów i obejmują 600 godzin zajęć. Uczestnicy studiów będą aktywnie uczestniczyć w przewidzianych planem wykładach, ćwiczeniach,  warsztatach oraz praktykach. Zajęcia będą realizowane będą w trybie niestacjonarnym, w korzystnych dla uczestników studiów  terminach. Istnieje możliwość częściowego prowadzenia zajęcia realizowanych w ramach platformy e-learningowej.

 

 

Infolinia rekrutacyjna: 664 455 096 Zadzwoń teraz! 

 

Uwaga! Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dofinansowanie czesnego w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania.

 

Formularz kontaktowy

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas.

Imię i nazwisko(*)
Nieprawidłowe dane

Email(*)
Nieprawidłowe dane

Pytanie(*)
Nieprawidłowe dane

Kod z obrazka(*)
Kod z obrazka
  OdświeżNieprawidłowe dane

 

 

 

NOWOŚĆ!

PEDAGOGIKA

Ruszamy od października 2016!

Atrakcyjne specjalizacje!

Zarządzanie I i II stopnia - informacje w Dziekanacie