Autyzm i inne całościowe zaburzenia rozwojowe - metody wsparcia i edukacji

 

    Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z aktualną wiedzą na temat autyzmu, zespołu Aspergera oraz innych całościowych zaburzeń rozwojowych, kryteriami i metodami diagnostycznymi, najnowszymi tendencjami w terapii, metodami i formami pracy, specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, problemami rodzin oraz sposobami ich wspierania.

            Adresatami kierunku są osoby z wykształceniem wyższym i przygotowaniem pedagogicznym chcące poszerzyć swoje umiejętności pracy z dzieckiem autystycznym i jego rodziną, a w szczególności nauczyciele, terapeuci, logopedzi, psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni, specjaliści w zakresie rehabilitacji ruchowej, asystenci osoby niepełnosprawnej, jak również lekarze rodzinni i pielęgniarki.

 

Organizacja zajęć

 

-  studia trwają 3 semestryzajęcia rozpoczną się w październiku 2016 r. pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby kandydatów,

-  program studiów obejmuje 360 h zajęć + 120 godzin praktyk.

 

Zarys programu studiów:

1. Podstawy rozwoju dzieci i młodzieży, elementy psychologii rozwojowej.

2. Wybrane zagadnienia z neurologii.

3. Elementy pedagogiki specjalnej.

4. Całościowe zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży - etiologia i specyfika rozwojowa.

5. Diagnostyka autyzmu, Zespołu Aspergera i innych całościowych zaburzeń rozwojowych.

6. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem, Zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju.

7. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całściowymi zaburzeniami w rozwoju.

8. Metodyka nauczania i wychowania w przedszkolu i pierwszym etapie kształcenia dziecka z całkowitymi zaburzeniami rozwoju.

9. Metodyka pracy i wychowania dziecka z całkowitymi zaburzeniami rozwoju na II, III i IV etapie kształcenia.

10. Stymulacja rozwoju dziecka z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami w rozwoju.

11. Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna dziecka z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami w rozwoju.

12. Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami w rozwoju.

13. Uczeń z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami w rozwoju w szkole masowej - integracja ze środowiskiem.

14. Sposoby wsparcia rodziców dzieci z całkowitymi zaburzeniami rozwoju.

15. Profilaktyka z elementami poradnictwa i wczesnej interwencji.

 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń i pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów oraz przedmiotów objętych programem studiów. Ogólną ocenę na świadectwie ukończenia będzie stanowić średnia ocen uzyskana w ciągu rocznego toku studiów oraz przygotowania i obrona pracy dyplomowej.

            Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

 

 

 

NOWOŚĆ!

PEDAGOGIKA

Ruszamy od października 2016!

Atrakcyjne specjalizacje!

Zarządzanie I i II stopnia - informacje w Dziekanacie