Pedagogika specjalna

Opis specjalności

Pedagogika specjalna jest działem pedagogiki oraz kierunkiem studiów, którego podstawowym obiektem zainteresowania jest człowiek wymagający wsparcia i pomocy w przekraczaniu różnorakich trudności, utrudniających mu rozwój i funkcjonowanie społeczne. Zajmuje się osobami w każdym wieku, starając się odpowiadać na ich szczególne potrzeby: rozwojowe w wieku niemowlęcym, edukacyjne i wychowawcze w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz dorastania a także socjalizacyjne i zawodowe w wieku dojrzałym. Podstawowym zadaniem pedagogiki specjalnej jest stworzenie podstaw teoretycznych i metodycznych dla procesów rewalidacji (czyli usprawniania, kompensacji i korektury pedagogicznej w procesie dydaktyczno - wychowawczym) oraz resocjalizacji. Oprócz osób niepełnosprawnych pedagogika specjalna zajmuje się też ludźmi wybitnie zdolnymi.

Nabyte umiejętności:

Celem ogólnym kształcenia jest uzyskanie kwalifikacji umożliwiających projektowanie i realizację działań pedagogicznych, zwłaszcza w zakresie określonym specjalnością studiów. Obejmuje on następujące cele:

 • nabycie podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie pedagogiki w jej powiązaniu z naukami humanistycznymi i społecznymi oraz praktyką społeczną,
 • przygotowanie do pracy zawodowej w zakresie określonym specjalnością studiów, w tym do radzenia sobie na rynku pracy,
 • nabycie elementarnej wiedzy o projektowaniu i prowadzeniu badań w obszarze peda­gogice specjalnej, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, techni­kach i narzędziach badawczych;
 • wyrobienie umiejętności doskonalenia wiedzy i nabywania nowych kompetencji z wykorzystaniem nowoczesnych metod i środków pozyskiwania, organizowania i analizowania danych,
 • ukształtowanie gotowości i kompetencji do uczenia się przez całe życie,
 • kształtowanie wrażliwości etycznej oraz refleksyjnej i odpowiedzialnej postawy w pracy zawodowej i życiu społecznym.

Cele te są osiągane przez realizację programu studiów i związanych z nimi modułów kształcenia, w tym szczegółowych celów i efektów kształcenia.

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w zakresie określonym specjalnością studiów. Absolwent może kontynuować kształcenie na studiach II stopnia w obszarze nauk humanistycznych i społecznych, o ile szczegółowe warunki rekrutacji nie zawierają klauzul ograniczających.

Absolwenci znajdują pracę w:

 • placówkach oświatowo-wychowawczych,
 • placówkach opieki, wychowania i rehabilitacji,
 • poradniach specjalistycznych,
 • służbie socjalnych,
 • placówkach służby zdrowia i resocjalizacyjnych,
 • oświatowych agendach samorządowych,
 • sądownictwie.

 

 

 

 

 

NOWOŚĆ!

PEDAGOGIKA

Ruszamy od października 2016!

Atrakcyjne specjalizacje!

Zarządzanie I i II stopnia - informacje w Dziekanacie